چین یک گام به توسعه رآکتور هسته‌ای خود نزدیک شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052213849/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF