کاهش زمان و افزایش بهره‌وری در نوشتن با ChatGPT

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042616357/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-ChatGPT