کاوشگر هند برای اولین بار دمای قطب جنوبی ماه را اندازه‌گیری می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060805211/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF