کشف اسرار ماده تاریک در یک جنگل کیهانی!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043019233/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C