کشف جدید دانشمندان در مورد «DNA»

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041308228/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-DNA