کشف فسیل ۷۳ میلیون ساله یک موش منقرض‌شده در آلاسکا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052213682/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DB%B7%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7