کشف پتانسیل یک گیاه خاص در مبارزه با سرطان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012198/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86