کشف ژن‌هایی که به ما قدرت راه رفتن روی دو پا را داده‌اند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043120196/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF