کشف یک دلیل احتمالی برای داغی بیش از اندازه تاج خورشیدی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314739/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C