کشف یک کهکشان حلقه‌ای قطبی در میان حجم زیادی از هیدروژن

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314571/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86