کمک امواج صوتی به سیستم ایمنی در درمان سرطان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052213858/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86