گام بعدی تلسکوپ رمزگشای جهان تاریک چیست؟

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207395/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA