گوگل بهتر است یا ChatGPT؟

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051207246/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-ChatGPT