یک فناوری که شبیه به هیچ چیز دیگری در صنعت هوافضا نیست

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042515963/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA