یک مولکول جدید درمان جوش صورت را متحول می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918213/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF