بودجه ۱ میلیون دلاری ناسا برای بررسی واکنش بدن انسان به پروازهای فضایی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070905919/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C