۷ نکته مهم در مورد ماموریت ناسا به سوی با ارزش‌ترین سیارک کشف‌ شده

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071006465/%DB%B7-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%81

دستگاه آب‌شیرین‌کن خورشیدی با هزینه کمتر از آب لوله‌کشی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070906199/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C

بودجه ۱ میلیون دلاری ناسا برای بررسی واکنش بدن انسان به پروازهای فضایی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070905919/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C