Threads، رقیب توئیتر متا، در تاریخ 6 ژوئیه آماده راه اندازی است –